جدول زمانبندی آزمون:


شروع ثبت نام: ۱۳۹۳ بيست و ششم خرداد
پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۳ دوم تير
شروع دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۳ چهارم تير
پایان مهلت دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۳ ششم تير
تاریخ برگزاری آزمون: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ اعلام نتایج: متعاقبا اعلام می گردد.