جدول زمانبندی آزمون:


شروع ثبت نام: ۱۳۹۲ دهم مرداد
پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۲ بيست مرداد
شروع دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۲ بيست و دوم مرداد
پایان مهلت دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۲ بيست و ششم مرداد
تاریخ برگزاری آزمون: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ اعلام نتایج: متعاقبا اعلام می گردد.