جدول زمانبندی آزمون:


شروع ثبت نام: ۱۳۹۳ دهم اسفند
پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۳ هفدهم اسفند
شروع دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۳ بيست اسفند
پایان مهلت دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۳ بيست و دوم اسفند
تاریخ برگزاری آزمون: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ اعلام نتایج: متعاقبا اعلام می گردد.