جدول زمانبندی آزمون:


شروع ثبت نام: ۱۳۹۴ شانزدهم بهمن
پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۴ بيست و چهارم بهمن
شروع دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۴ بيست و هفتم بهمن
پایان مهلت دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۴ سي بهمن
تاریخ برگزاری آزمون: ۱۳۹۴ سي بهمن
تاریخ اعلام نتایج: متعاقبا اعلام می گردد.